Wat is het Diaconaal Platform Ede?

Diaconaal Platform Ede.

Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van ongeveer 24 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden van de verschillende kerken komen een paar keer per jaar bijeen. Doel van de bijeenkomsten is:

  • van elkaar leren over de actuele diaconale taken van de kerk,
  • waar nodig worden projecten via het platfoor door kerken gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd,
  • zo nodig kunnen de diaconieën (zeg maar: de kerken) via het platform gezamenlijk contact hebben met overheid of maatschappelijke organisaties.

Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving.

 

Jan de Kluijver

diaconaalconsulentede@gmail.com

 

 

 

Wat wil het Diaconaal Platform Ede?

Wat wil het Diaconaal Platform Ede?

In het diaconaal platform zijn 24 kerken betrokken. Het betreft kerken uit Ede en de buitendorpen, waarbij het een breed spectrum van kerken betreft. Er zijn meer traditionele kerken en evangelische gemeenten, grotere kerken en kleinere gemeenschappen betrokken. Het is bijzonder om elkaar in de platformbijeenkomst te ontmoeten en van elkaar te leren! Op een platformavond komt een onderwerp aan de orde, waar alle kerken mee te maken hebben of mee te maken kunnen krijgen. Denk hierbij aan thema’s als

  • Eenzaamheid – hoe benaderen we het thema en wat ‘kunnen we eraan doen’.
  • Armoede en geldzorgen – hoe kom je mensen die met deze vragen tobben op het spoor.
  • Aandacht voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking – Krijgen ze aandacht en ruimte in de christelijke gemeente? Wat kunnen we voor hen betekenen zodat ze deel kunnen uitmaken van de samenleving?

Naar elkaar luisteren en van elkaar leren, het geeft diakenen nieuwe inspiratie om er in de eigen gemeente weer verder te kunnen. Het kan leiden tot een gezamenlijk initiatief of een gesprek met de overheid of andere organisatie over dit onderwerp.

Het diaconaal platform heeft nog twee andere speerpunten.

  1. Het diaconaal platform heeft nog twee andere speerpunten.
    In samenspraak met de diaconieën zijn er thema’s, die we niet als kerk apart hoeven te organiseren. Dat kunnen we soms beter via het DPE gezamenlijk doen. Inmiddels zijn daarvan een aantal resultaten zichtbaar. Schuldhulpmaatje, MoneyFit, HipHelpt Ede, HipHelpt inloopspreekuur en Noodfonds Ede
  2. Veel sociaal beleid is via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ondergebracht bij het  gemeentelijk beleid. Daarover gaat de gemeenteraad en daarin hebben de wethouders de leiding. Via het Platform een contact zijn met de wethouder, maar dat kan ook met andere instanties wenselijk zijn.

Dienstbaar voor de samenleving.

De diakenen werken in het DPE prettig samen. Er zijn inmiddels mooie projecten ontstaan. Tientallen vrijwilligers en een klein aantal betaalde uren zorgen voor het verloop van de projecten. Hiermee zijn de kerken niet alleen zorgzaam voor de eigen gemeenteleden maar ook dienstbaar aan de samenleving. Betrokken zijn bij de zwakkeren van de samenleving en bieden we waar mogelijk hulp is een voluit diaconale taak van de christelijke gemeente. Financieel wordt dit door de kerken (diaconieën) gezamenlijk en met steun van de gemeente Ede mogelijk gemaakt.

Wilt u meedoen, via de sites kunt u zich voor één van de projecten aanmelden.

www.diaconaalplatformede.nl

En wellicht kan ook de diaconie van uw gemeente u meer vertellen over de DPE-activiteiten.

Op dit moment lopen de volgende DPE-projecten:

Schuldhulpmaatje. Bij Schuldhulpmaatje worden vrijwilligers (meestal gemeenteleden uit de kerken) na een driedaagse opleiding gecertificeerd Schuldhulpmaatje. Een maatje wordt daarna gekoppeld aan iemand, die het financieel overzicht kwijt is, achterstanden in betalingen heeft of zelfs schulden heeft. De hulpvrager krijgt voor een jaar een maatje. Samen wordt overzicht gemaakt van het geld en de administratie. Er wordt gekeken naar afbetalingen op openstaande rekeningen. Het doel is de burger met financiële zorgen te helpen zodat men na verloop van tijd de financiën zelf weer kan overzien. In Ede zijn 45 maatjes actief. De coördinatie ligt bij Bianca Bouter en Klaaske Mussche.

www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/ede

MoneyFit. Als onderdeel van Schuldhulpmaatje bestaat sinds 2018 het project MoneyFit. De website MoneyFit is op jongeren gericht een geeft inzicht in allerlei vragen over geld, geldbestedingen en waar jongeren vanaf 18 jaar aan kunnen denken. Met preventielessen komt MoneyFit op scholen en kunnen ook op andere plaatsen jongerengroepen bereikt worden.  Klaaske Mussche is hiervoor het aanspreekpunt.

www.moneyfit.nl

Noodfonds Ede. Mensen in de kerk, die financieel met een probleem zitten, kunnen een beroep doen op de diaconie. Dan wordt meestal eerst gekeken of andere vormen van hulp (bijzondere bijstand ed) benut kunnen worden. Zo nodig probeert de diaconie te helpen.

Mensen, die geen binding met een kerk meer hebben, zitten soms ook met (acute) financiële problemen. Via het DPE hebben de kerken samen met de gemeente Ede een Noodfonds gestart. Daarmee kunnen financiële vragen toch beantwoord worden of kan voor bepaalde hulp geld beschikbaar komen. Zo is steun gegeven voor een paar weken geld voor boodschappen, de reparatiekosten van de fiets om je kind weer naar school te brengen of een tweedehands bed omdat er alleen een matras op de grond ligt.
Henry Aalbers is voor het Noodfonds Ede de coördinator.

Hulp in Praktijk. Diakenen zeggen soms: we (onze gemeenteleden) willen graag mensen in hun omgeving helpen, als dat nodig is. Maar hoe weten we waar in de buurt de vragen spelen. Hulp in Praktijk is daarvoor het hulpmiddel. Gemeenteleden melden  zich aan via de website. Daarnaast kun je ook gewoon deelnemer van de hulpdienst van je eigen kerk/gemeente blijven. Mensen, die door beperking in gezondheid en sociaal netwerk kleine klussen zelf niet kunnen doen, melden de vraag bij Hulp in Praktijk. Via een zoeksysteem op postcode wordt de hulpvrager en hulpbieder (uit een van de kerken) aan elkaar gekoppeld. Hulpverleners weten van het HiP aanbod zodat zij -als ze bij mensen deze zorg zien- kunnen helpen de vraag bij HiP aan te melden. En via HiP kunnen christenen beter dienstbaar voor de buurt zijn. De coördinatie van HiP-Ede ligt bij Ella Marchal en Eijo Balk.

www.hipede.nl

HiP inloopspreekuur. Niet iedereen snapt brieven of kan goed met de computer overweg. Maar voor toeslagen, bereken uw recht, kwijtscheldingen enzovoorts moet een burger wel het een en ander kunnen. Via het inloopspreekuur zijn vrijwilligers beschikbaar om burgers met dit soort kleine administratieve vragen te helpen. Het spreekuur zit in het DPE kantoor, Posthoornstraat 8. Het is op dinsdag en donderdag van 10-12 uur geopend. Met grote regelmaat is er aanloop. Ouderen, mensen met weinig computervaardigheid of minder taalvaardig, allochtone mensen etc. komen en worden zo goed mogelijk geholpen. En als de vraag te groot is voor het inloopspreekuur, dan is de vraag overhevelen naar Hulp in Praktijk een goed alternatief zodat men toch geholpen wordt.
Teus Hubert is aanspreekpunt voor het inloopspreekuur.